Historie

 

Broderloge nr. 37 Thomas Wildey

Logens historie

 

Logens Devise:

                       Mel.: Oh Tannenbaum

|: Med stærke led vi ring i ring

 har dannet broderkæde.:|

I Venskab rækkes ud vor hånd

med Kærlighed i Sandheds ånd.

Omslyng os enighed, din kraft

                               er logens bedste smykke.

 

Broderlogen er stiftet den 28. marts 1909.

Moderloge er broderloge nr. 5, Fyen - der er hjemmehørende i Odense.

 

De brødre, der havde ansøgt om fribrev, var:

 

  • Broder W. A. B. Ebling
  • Broder Emil Bie
  • Broder C. Rasch
  • Broder H. G. Thomsen
  • Broder M. Madsen

 

Foreningsdannelse
Odd Fellow Ordenen i Fredericia kan føres tilbage til 1899, da foreningen "Fredericia" blev stiftet den 26. april af medlemmer af loge nr. 5 Fyen. Formand blev broder Clemmensen.

 

Foreningen havde først til huse i et lokale på det daværende hotel "Kronprinds Frederik" i Gothersgade. Her afholdtes også de første møder. På det tidspunkt var der i alt 10 brødre bosat i Fredericia. Kontingentet dengang var 50 øre pr. måned.

Da medlemstallet hurtigt voksede blev det nødvendigt at se sig om efter større lokaler. Disse fandt man i tagetagen på ejendommen på hjørnet af Prinsensgade og Prinsessegade. Foreningen omfattede nu 22 medlemmer.

 

Formålet med foreningen var at etablere en loge, og de følgende år blev mulighederne for at finde egnede lokaler ofte drøftet.

I 1908 fik foreningen et tilbud fra broder M. Hansen om at leje lokaler i broderens ejendom i Norgesgade 42 til en årlig husleje på kr. 200.

 

Med disse lokaler var der gode rammer for at danne en loge, og på mødet den 25. februar 1909 holdt man valg af embedsmænd til den kommende loge. Som Overmester valgtes broder W. A. B. Ebling.

 

 

Instituering
Logens navn blev, som det tidligere var vedtaget, Thomas Wildey. Institueringen fandt sted den 28. marts 1909 under ledelse af broder storsire Petrus Beyer.

 

 

Møderne blev holdt tirsdag aften, men fra februar 1913 blev det vedtaget at holde møderne onsdag aften.

 

 

I årene derefter udviklede der sig et rigt liv i logen med stor tilgang af nye brødre. I sommeren 1918 erfarede man, at bygningen i Norgesgade 42 ville blive eksproprieret af DSB og nedrevet. Brødrene blev nu tvunget til at finde andre og også gerne større lokaler. Ved logemødet den 4. september 1918 nedsatte logen et udvalg med det formål at komme med forslag til egnede lokaler.

 

 

Egen ordensbygning
Førnævnte udvalg fremkom med et forslag i mødet den 11. september 1918 om køb af ejendommen Gothersgade 12, tidligere kæmnergård, for kr. 36.000. Forslaget vandt tilslutning, og ved mødet den 18. september 1918 blev det vedtaget at købe ejendommen for derefter at rive den ned og på grunden opføre en kombineret forretnings- og ordensbygning.

 

 

I april 1919 forelå tegningerne og et økonomisk estimat for omkostningerne. Den samlede byggesum samt pris for grundarealet blev ca. kr. 220.000. Financieringen skete dels ved prioritetslån, dels ved et 4 % partialobligationslån på kr. 50.000 tegnet blandt brødrene.

Grundstenen til den nye bygning blev nedlagt 29. juni 1919 og den 25. august blev der holdt rejsegilde.
Logesalen blev indviet den 25. april 1920, og samtidig blev selskabslokalerne og portnerbolig, de nuværende udvalgsværelser, taget i brug. At det store byggeri kunne lykkedes, skyldes udelukkende brødrenes velvilje til at yde store økonomiske tilskud til byggefonden.

 

 

Udsmykningen af logesal og trappeopgang blev udført af kunstmaler - den senere broder - Carl Forup i 1923.

 

 

Krigsårene
Perioden 1940-1945 påvirkede selvsagt også logen og dens virke. Først gik man over til at holde møde hver 14. dag på grund af mangel på brændsel. Mod slutningen af 1943 kom der forbud fra Storlogen mod at holde møder. Brødrene samledes dog nogle få gange til selskabeligt samvær.

Det blev bekendt, at logens lokaler skulle bruges til husning af flytninge, og brødrene fik skyndsomt inventar og andre værdier samlet. Vægbilleder i trappegangen blev nedtaget og alt bragt i sikkerhed. Det viste sig heldigvis, at kun selskabslokalerne blev anvendt, og skaderne derfor ikke blev så store.

 

 

Efterkrigstiden
I 1945, da vore "gæster" atter var rejst, kunne brødrene efter grundig rengøring af lokalerne igen begynde arbejdet i logen. Det første møder blev herefter afviklet den 20. juni 1945.

I de første år efter befrielsen var tilgangen af brødre til logen meget stor. Alene i perioden fra den 19. september til den 12. december 1945 optog man 23 brødre i ordenen.
Mødedeltagelsen var gennemsnitlig 60-65%.

I begyndelsen af 1947 var vinteren meget streng og forårsagede mangel på brændsel, så logen var nødt til at suspendere møderne frem til den 9. april.


40 års jubilæum
Logens 40 års stiftelsesdag blev fejret ved en storstilet fest lørdag den 26. marts 1949 med omkring 240 deltagere, heriblandt syv brødre fra den kun et år gamle broderloge nr. 22 Thomas Wildey, Oslo.


Ejendomsudvalget
Onsdag den 1. marts 1950 blev der afholdt generalforsamling i ejendomsselskabet for sidste gang, da det den 26. april blev vedtaget at ophæve dette og lade det overgå til et udvalg, ejendomsudvalget.


Skovtur for logens enker
I 1950 indledtes noget, der skulle vise sig at blive en tradition, nemlig skovturen for logens enker. Al begyndelse kan være vanskelig, også dette arrangement, for man kan jo ikke netop sige, at et deltagerantal på tolv enker var særligt imponerende. Men med tiden skulle det vise sig at blive den helt store succes, der indtil nu har varet i cirka 58 år og med et stadig stigende antal deltagere, til gensidig glæde for enkerne og brødrene i logen.


Vinterstueaften
I logemødet onsdag den 18. januar 1950 fremkom logens daværende kapellan broder Knud Kærsaa med et forslag om at invitere byens enlige ældre mænd til en aften-underholdning i logens selskabslokale.
Der skulle være lidt underholdning, sang og et beskedent traktement.
Ideen kom fra broderloge nr. 43 Entwisle, Vejle, som havde haft megen glæde af sådanne arrangementer.
Forslaget vandt straks stor tilslutning blandt logens brødre. Allerede onsdag den 8. februar meddelte broder Knud Kærsaa, at den første aften for enlige mænd ville finde sted tirsdag den 28. februar.

For at få emner til en sådan aften måtte man skaffe oplysninger fra socialkontoret, hjemmehjælpen, læger og mange logebrødre. Invitationerne blev bragt ud og afleveret personligt af brødrene, som ofte blev mødt med stor skepsis og mistænksomhed, idet flere troede, at brødrene var ude på at påvirke dem i religiøs eller politisk retning. Efter lange forklaringer om, at der blot var tale om en uforpligtende hyggeaften med underholdning, blev resultatet på denne første Vinterstueaften, at 55 gæster deltog. 

Aftenen med danske fællessange og kvindelig servering (nogle brødres hustruer havde påtaget sig denne rolle) faldt i de ældre mænds smag, og brødrene havde indtrykket af, at gæsterne fik en god og hyggelig aften ud af det. Desuden havde logen ingen problemer i de efterfølgende år med at få de ældre mænd til at komme, og deltagerantallet lå mellem 80 og 100.

Som tiderne er blevet bedre, og velstanden er blevet større i Danmark, har situationen ændret sig, og logen har oplevet, ikke at være i stand til at afholde Vinterstueaften på grund af manglende deltagere. Vinterstuearrangementet er derfor indtil videre stoppet.


Det første jagtgilde blev afholdt i 1951.


Høreapparater
I april 1953 blev seks høreapparater installeret i logesalen på prøve, og i september blev det vedtaget at købe dem.


Den 1. april 1959 festligholdt logen sit 50 års jubilæum.


Skovturens deltagere
I 1961 blev logens ”unge” brødre på 70 år og derover sammen med deres hustruer for første gang inviteret med på skovturen for logens enker, og det blev indledningen til en lang række skovture, som sandsynligvis har været til stor opmuntring for de deltagende, hvilket den store tilslutning gennem de følgende år tyder på.


Julestemningens deltagere
Julestemningen, der hidtil havde været arrangeret mellem jul og nytår og kun for brødre, blev i 1961 flyttet til først i december, og brødrenes hustruer, afdøde brødres hustruer samt den stedlige rebekkaloge blev inviteret med. Der deltog i alt 136, heraf 36 brødre, 16 enker og fem brødre fra broderloge nr. 47 Christian IX, Middelfart. På grund af det meget store deltagerantal besluttede man at undlade at invitere rebekkalogen de følgende år, da selskabslokalet dårligt kunne rumme så mange. Julestemningen er siden blevet afholdt før jul med et deltagerantal på omkring 100.


I 1961 blev udvalget til logens forskønnelse oprettet.


Nyindviede brødre i selskabslokalet

Det havde tidligere været således, at en kandidat umiddelbart efter indvielsen blev ført til sit hjem af sin proponent, men i logemødet den 31. oktober 1962 blev det vedtaget, at den nyindviede broder måtte deltage i samværet nede i selskabslokalet, dog skulle visse formaliteter overholdes, og broderen skulle følges hjem af sin proponent, før der blev erklæret ”klubaften”.


Radiatorer
I sommeren 1963 blev der installeret radiatorer i selskabslokalet, hvilket gjorde, at man dermed fik en bedre fordelt opvarmning i modsætning til den tidligere varmluftsindblæsning.


I 1966 blev der oprettet en byggefond til brug for opførelsen af et plejehjem.


Mandagsmøder

Det første mandagsmøde blev afholdt i 1968. Mødet var opdelt i to afdelinger; i den første gennemgik broder ex-mester Poul Schrøder forskellige afsnit af grundloven og logens egne bilove. Dernæst var der kaffepause, hvorefter den anden del var overladt til de fremmødte brødres spørgelyst. Der var stor interesse for denne form for information om ordens- og logeanliggender.


Kjole & hvidt
Det har altid været tradition at bære kjole og hvidt ved gradetildeling, men sidst i 1960’erne indførte logen i et forsøg på at højne mødeprocenten ved logeaftener med gradetildeling, at påklædningen til 1. og 2. grad blot skulle være mørkt tøj. Dog skulle embedsmænd og kandidater stadig bære kjole og hvidt. I april 1973 vedtog logen, at påklædning ved indvielse og tildeling af samtlige grader samt andre højtidelige lejligheder er kjole og hvidt, og sådan er det også i dag.


Lørdag den 29. marts 1969 fejrede logen sit 60 års jubilæum.


Odd Fellow Ordenens 150 år

Den 24. april 1969 holdt broderloge nr. 37 Thomas Wildey sammen med rebekkaloge nr. 21 Schuyler Colfax en festloge i anledning af 150 året for Odd Fellow Ordenen. I alt deltog omkring 120 søstre og brødre.


Nytårsloge
Torsdag den 1. januar 1970 afholdt broderloge nr. 37 Thomas Wildey som noget nyt en nytårsloge for brødrene med damer. Til dette formål anvendtes et ritual, som logen havde fået overladt af broderloge nr. 90 Morten Børup, Skanderborg – en vekslen mellem sang, taler og musik. I alt 40 brødre med damer deltog i denne stemningsfulde ceremoni. Efter nytårslogens afslutning var logen vært ved kransekage og et glas vin i selskabslokalet.


Nyt orgel
Der blev i efteråret 1970 ført mange og lange forhandlinger med hensyn til køb af et nyt orgel. Flere forskellige forslag vedrørende priser og udnyttelsesmuligheder var fremme. Diskussionen afsluttedes i mødet onsdag den 16. september 1970, hvor logen vedtog at købe nyt orgel til en pris af 27.000 kroner. I øvrigt det orgel, som benyttes i dag, og som alle logerne i Fredericia har været fuldt ud tilfredse med.


65 års jubilæum
Lørdag den 30. marts 1974 kl. 18.30 blev der i anledning af logens 65 års jubilæum afholdt festloge for logens brødre med damer.


Lotteri
I 1974 blev det første lotteri afviklet med formålet at supplere indtægter til udvalget for logelokalernes forskønnelse.


Arrangement for handicappede børn
Lørdag den 17. august 1974 kl. 14 rullede 18 biler med brødre fra broderloge nr. 37 Thomas Wildey op foran sommerlejren for handicappede i Lyngsbo få kilometer fra Fredericia. Brødrene havde arrangeret en udflugt for lejrens deltagere, og den gik til dyreparken i Givskud. Efter en enestående oplevelse for alle vendte samtlige tilbage til lejren, hvor brødrene med deres hustruer deltog i spisningen. Brødrene havde arrangeret en vellykket fest med taffelmusik, underholdning og dans, hvor alle deltog med stor iver.

I årene herefter fortsatte arrangementerne, og turen er bl.a. gået til Legoland, Billingland og Skamlingsbanken med efterfølgende sømandsaften, tyroleraften og meget andet.


Byggefonden indstilles
På grund af udefra kommende vanskeligheder, blandt andet visitationsreglerne, måtte byggefonden til brug ved opførelsen af et plejehjem i 1975 indstilles, og den samlede kapital overgik til Odd Fellow Logernes Humanitære Fond.


Lørdag den 31. marts 1979 fejrede logen sit 70 års jubilæum.


Familieaften
Som noget nyt blev der onsdag den 24. marts 1982 afholdt en såkaldt familieaften med cirka 100 deltagere, heraf var cirka 35 unge mennesker. Det var et godt arrangement, og det blev en udbytterig aften for deltagerne.


Forberedelser til 75 års jubilæum
Ved det sidste møde i forårssæsonen 1983 blev der nedsat et udvalg, der skulle tage sig af forberedelserne til logens 75 års jubilæum i 1984.


Lyngsbolejren
Det 10. arrangement vedrørende Lyngsbolejren fandt sted lørdag den 13. august 1983, hvor solskinnet ledsagede et vidunderligt samvær mellem venner gennem ti år.
Logen var i anledning af ti års jubilæet vært ved middagen. Efter denne gik alle udenfor, hvor Landsoldatens Pigegarde kom marcherende med fuld musik op til lejren, hvilket vakte stor begejstring. Aftenen fortsatte med sang, taler og underholdning, og sluttede med dans.


75 års jubilæum 28. marts 1984
Onsdag den 28. marts 1984 afholdt broderloge nr. 37 Thomas Wildey sit 26. ordinære møde i terminen, der desuden markerede logens 75 års jubilæum. 

Lørdag den 31. marts 1984 blev 75 års jubilæet fejret med reception og festloge. På jubilæumsdagen blev bygningen elevator indviet.


Storlogen 100 år
Broder 1. Stor Repræsentant Tage Junget aflagde en meget udførlig beretning fra Storlogens 100 års jubilæum, der fandt sted den 9. maj 1984. Festlighederne med pressemøde og prisuddeling havde fået et meget vellykket forløb med 400 deltagere fra hele landet samt The Sovereign Grand Master Ronald W. Hughes fra Dallas, Texas og Deputy Grand Master Dag Wallèen i spidsen for den lange række af udenlandske Stor Sirer og Storembedsmænd.


I 1989 fejrede logen sit 80 års jubilæum.


Torskespisning

Torskespisning er en gammel tradition i logen, som finder sted i februar. Udvalget for sorg og glæde står for arrangementet, hvor der holdes tale for torsken og synges muntre fiskesange, bl.a. ”Hymne til torsk og øl” og ”Torskens pris”.


Seniormøder
Omkring 1992 fik logens restauratør broder Poul Jensen ideen til seniormøder. Mange ældre brødre var kede af at gå ud om aftenen, derfor blev seniormøder afviklet i dagtimerne og en gang om måneden. Seniormøderne foregår stadig, og på møderne bliver der orienteret om, hvad der i den forgangne måned er sket i logen og Ordenen.


Ordenen 175 år
Odd Fellow Ordenens 175 års stiftelsesdag blev fejret i broderloge nr. 37 Thomas Wildey ved en reception samt festloge tirsdag den 26. april 1994.
Ved receptionen donerede brødrene i broderloge nr. 37 Thomas Wildey samt rebekkaloge nr. 21 Schuyler Colfax 20.000 kroner til Dansk Røde Kors.

Daværende broder overmester Willy Josefsen fortalte i sin tale, at bidraget er en del af de 1,7 mio. kroner, som denne dag overraktes til Dansk Røde Kors fra Odd Fellow Ordenens Fond samt broder- og rebekkaloger. Pengene skulle anvendes til oprettelse af en særlig børnefond med det mål for øje at forbedre vilkårene for hjemløse børn i Danmark.


Koncerter
I 1996, 1997 og 1998 arrangerede broderloge nr. 37 Thomas Wildey og rebekkaloge nr. 21 Schuyler Colfax julekoncerter i byens kirker med broder Tonny Landy og Tove Hyldgaard og i år 2000 en forårskoncert på Fredericia Teater med bl.a. Kim Sjøgren. Overskuddene fra disse koncerter blev indbetalt til Odd Fellow logerne i Fredericias Humanitære Fond, der har til formål at støtte humanitære, sociale, kulturelle samt forsknings- og uddannelsesmæssige formål fortrinsvis i Fredericia.


I 1997 blev brødrenes stafet for indlæg etableret.


Salg af vin

Til støtte for Hospice Fonden indledte logen i 1997 et salg af rødvin. Den nu afdøde broder ex-Stor Repræsentant Jørn Bøje Andersen, der dengang havde et lille vinfirma, fik ideen til at sælge vin til fordel for Ordenens Hospicefond. Han købte et parti vin i Frankrig, og hans hustru søster Grethe Rugholm Andersen fra rebekkaloge nr. 21 Schuyler Colfax tegnede etiketten forestillende ”Den Barmhjertige Samaritan”. En del af flaskens salgspris skulle tilgå Hospicefonden, og i årene 1997 til 2001 modtog Hospicefonden således ca. 94.000 kroner.


Logens lillebror
Den 2. november 1998 afholdt brødrene det første møde med henblik på at etablere en logeforening. Der blev taget initiativ til at undersøge sagen nærmere. 32 brødre mente, at man burde arbejde videre med initiativet, og 24 brødre gav tilsagn om at ville arbejde videre med dette. I 1999 blev der på initiativ af broder ex-Stor Repræsentant Jørn Bøje Andersen og broder Erik Folmann dannet en logeforening med henblik på at få etableret en ny broderloge i Fredericia. Den 10. november 2001 institueredes den nye loge – broderloge nr. 117 Olaf Rye – i Fredericia med 33 brødre, som således var overgået fra broderloge nr. 37 Thomas Wildey.


I 1999 festligholdt logen sin 90 års stiftelsesdag med reception, festloge og festmiddag.


Hjemmeside
I 2001 modtog logen et cirkulære vedrørende retningslinjer for etablering af en hjemmeside. De øvrige loger i Fredericia blev inddraget i arbejdet, og i august samme år var Fredericia logernes hjemmeside klar til godkendelse, og en anmodning om ibrugtagning blev sendt til Stor Logens webmaster.

I januar 2002 var hjemmesiden oprettet, opdateret og tilgængelig på Internettet som en af landets første hjemmesider for Odd Fellow loger. Udarbejdelsen af Fredericialogernes hjemmeside blev foretaget af daværende broder overmester Ib Elgaard og daværende søster overmester Sonja Elgaard fra søsterloge nr. 87 Irene. Sidstnævnte er hjemmesidens webmaster.


2002 var også året, hvor Fredericia logerne udgav en lokal informationsfolder.


Majfest
I 2001 blev majfesten, der var et fælles arrangement for alle fire loger, afholdt for første gang.


Drift af ordensbygningen
I 2002 tog logen initiativ til en samarbejdsaftale om fælles drift af ordensbygningen. Aftalen blev tiltrådt af alle fire loger og fik virkning fra den 1. januar 2003.
Samarbejdsaftalen har til formål at etablere et administrationsudvalg bestående af de fire logers Overmestre og Undermestre. Det er udvalgets opgave at administrere bygningens drift i tæt samarbejde med ejendomsudvalget, som står for den praktiske del af ejendommens drift indenfor rammerne af det vedtagne budget. Ejendomsudvalget er nedsat af og refererer til administrations-udvalget og består af fire 3. grads ordensmedlemmer og gerne med repræsentation fra alle 4 loger.


I 2002 indgik de fire loger i Fredericia en aftale om drift af køkkenet.


Åbent hus
I 2002 afviklede logen i samarbejde med de øvrige loger i Fredericia et åbent hus arrangement i forbindelse med en festival i Fredericia. Over 300 borgere aflagde besøg i logebygningen.


I 2002 etablerede logen Musikstafetten, hvor brødre på skift motiverer et musikstykke i logesalen.

 
Ændring af Julestemning
I 2002 ændrede logen Julestemningen til en kirkekoncert med efterfølgende selskabeligt samvær.


Ungdomsudvalg
I 2002 nedsatte logen et ungdomsudvalg med det formål at arbejde for etablering af en ungdomsforening i det Sydøstjyske distrikt.


Heste- og kræmmermarked
I 2004, 2005 og 2006 havde logerne i Fredericia en stand på det lokale heste- og kræmmermarked. Ordenssøskende fra de fire loger i Fredericia deltog i arbejdet. Man fandt ting frem fra lofter og kældre, som blev forsøgt solgt fra logernes bod. Udbyttet blev et mindre overskud, der blev indbetalt til Odd Fellow logerne i Fredericias Humanitære Fond.


Cafémøder
Daværende broder overmester Ib Elgaard ønskede at skabe et arbejdsgrundlag for terminen 2007-2009 med udgangspunkt i brødrenes ønsker til indhold og tiltag i logen og dermed øge brødrenes grad af medindflydelse og deltagelse i logens arbejde. Derfor skabte han cafémødet – et møde uden for den normale møderække i logen, hvor selskabslokalet var indrettet som en café med små borde, baggrundsmusik, forfriskninger og afslappet atmosfære; brødrene skulle naturligvis komme i deres almindelige tøj.
Ideen var at skabe mulighed for dialog mellem lyttende deltagere, som også bød ind med egne holdninger og viden. På den måde ville logen kunne bygge videre på en fælles tænkning – ikke gennemsnittets, ikke flertallets.


Rygepolitik
Administrationsudvalget skulle i 2007 finde frem til, hvilken rygepolitik der skulle være gældende i logebygningen, da der nyligt var fremkommet en lovgivning på området, hvorunder altså også landets loger skulle indordne sig.
Da der var stor utilfredshed med totalt forbud mod rygning, nedsatte broder overmester Ib Elgaard et udvalg bestående af to rygende brødre samt to ikke-rygende brødre. Disse skulle sammen komme frem til en løsning, som broderloge nr. 37 Thomas Wildey kunne tilslutte sig, og de kom frem til, at rygning gerne måtte foregå under kaffen i det selskabelige samt under udsugningsanlægget, der befinder sig i et hjørne af selskabslokalet.
I løbet af sommeren 2008 er udsugningsanlægget blevet udskiftet til en mere effektiv model, og alle brødre er tilfredse med logens rygepolitik.


Den 28. marts 2009 fejrede broderloge nr. 37 Thomas Wildey sit 100 års jubilæum.


 

 

Odd Fellow logerne i Fredericias fælles humanitære fond 

 

Broderloge nr. 37 Thomas Wildey og søsterloge nr. 21 Schuyler Colfax stiftede den 5. april 1976 en humanitær fond med det formål at støtte humanitær, sociale, kulturelle samt forsknings- og uddannelsesmæssige formål, fortrinsvis i Fredericia.
I takt med at Ordenen er blevet udvidet med yderligere to loger i Fredericia - søsterloge nr. 87 Irene og broderloge nr. 117 Olaf Rye, er det nu de fire loger, der er sammen om den fælles humanitære fond.

 

 

Der uddeles årligt donationer ved særlige lejligheder, eller når fondens ledelse finder behov for det.

Senest er der i 2011 blevet uddelt donationer i forbindelse med broderloge nr. 117 Olaf Ryes 10 års jubilæum.